Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 16
w Bydgoszczy

Dziecko chce być dobre
Jeśli nie umie – naucz
Jeśli nie wie – wytłumacz
Jeśli nie może – pomóż

Janusz Korczak


Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to miejsce, w którym każdy czuje się ważny i bezpieczny. Założone cele osiągamy poprzez twórcze działanie przy wzajemnej akceptacji. Wyróżnia nas otwartość na potrzeby dziecka i jego rodziców.

Realizujemy programy innowacyjne stosując niekonwencjonalne formy kontaktów w relacjach dziecko – dom – przedszkole, co sprawia, że rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami w tworzeniu środowiska przyjaznego dziecku.

Wnętrza przedszkola są estetyczne, barwne, funkcjonalne. Plac zabaw zapewnia bezpieczeństwo i zachęca do wysiłku ruchowego. Baza, jaką dysponuje przedszkole, pozwala urzeczywistnić założone zadania rozwijania potencjału twórczego dziecka, jego aktywności oraz otwartości wśród dorosłych i rówieśników.

Stosujemy nowoczesne metody pracy z dzieckiem, między innymi:
Współpracujemy z instytucjami środowiska lokalnego.
Bierzemy udział w wielu przedsięwzięciach, promujemy własne osiągnięcia.

Misja przedszkola

  • Zapewniamy naszym dzieciom równe szanse
  • Otaczamy je fachową opieką, sympatią i życzliwością
  • Traktujemy indywidualnie i podmiotowo
  • Tworzymy warunki sprzyjające spontanicznej i inspirowanej aktywności twórczej
  • Stwarzamy okazje do poznawania otoczenia społeczno-kulturowego i przyrodniczego, rozwijania kreatywnego myślenia i samodzielności w działaniu
  • Wzbogacamy umiejętności i wiedzę poprzez realizację treści prozdrowotnych i działań z zakresu ekologii
  • Promujemy dziecięce umiejętności i talenty w szerszym środowisku
  • Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i kochane takimi jakie są.

Cele i zadania przedszkola

1. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci.
2. Zapewnianie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka – ujednolicanie oddziaływań wychowawczych w relacji dom – przedszkole.
5. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
6. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
7. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
8. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
9. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
10. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
11. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
12. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
13. Kształtowanie u dzieci umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć).
14. Nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
15. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
16. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Obszar rozwoju przedszkola

1.  Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3.  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4.  Dzieci są aktywne.
5.  Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 6.  Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7.  Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8.  Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9.  Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o
● Statut Przedszkola
● Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356)

2. Edukacja i wychowanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych oparte są na:
● Programie Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej,
● Programie Wychowania Przedszkolnego „Klucz do uczenia się” autorstwa Galiny Dolya. Moduły: Konstrukcje, Matematyka Sensoryczna 1 i 2, Matematyka 1 oraz Logika 1,
● Programie Wychowawczym

Kadra pedagogiczna Grup I-V pracuje z wychowankami także w oparciu o wewnętrzną innowację pedagogiczną:
● „Niwelowanie barier adaptacyjnych i ujednolicanie oddziaływań wychowawczych na dzieci w wieku od 3-6 lat poprzez organizowanie niekonwencjonalnych form pracy w relacji dziecko – dom – przedszkole”, ● W Grupie dzieci 3/4-letnich nauczyciel realizuje Program innowacyjny „Żyjemy bezpiecznie, zdrowo i sportowo” (moduł : Zdrowy styl życia i profilaktyka). ● W Grupie dzieci 4-letnich nauczyciel realizuje Program innowacyjny „Jestem bezpieczny”. ● W Grupie dzieci 4/5-letnich nauczyciel realizuje Program innowacyjny „Dużo ruchu dla maluchów”    Nauczyciel opracowuje miesięczne plany pracy uwzględniające cykliczną tematykę. Zaplanowane treści realizuje zgodnie z założonymi celami w trakcie zajęć z całą grupą, w małych zespołach lub poprzez pracę indywidualną.
W planach pracy nauczyciel uwzględnia sugestie rodziców i zainteresowania dzieci.

3. Kadra pedagogiczna stosuje programy i metody wspomagające rozwój dziecka:
„Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Zajęcia adaptacyjne – mają na celu pokonanie bariery lęku w sytuacji poznawania środowiska przedszkolnego oraz podjecie określonych kierunków  współdziałania  rodziców i nauczyciela w zakresie stymulowania zachowań przystosowawczych dziecka.

Metody relaksacyjne – uwalniające od napięć  fizycznych i psychicznych
– masażyk relaksacyjny
– muzykoterapia
– wybrane ćwiczenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – zabawy   ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,  usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz
nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

Pedagogika zabawy „Klanza” –  bogaty repertuar metod i technik oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, aktywizujących je do działania, ujawniania uczuć. Dziecko poprzez różne  interakcje w grupie odkrywa samego siebie, swoją wartości jako człowieka, swoje zalety i predyspozycje, wzmacnia swoje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez zabawę  stwarza się warunki do różnego typu działalności, w tym muzycznej, plastycznej, dramatycznej, ruchowej.

Techniki komunikowania się według Adele Faber i Elaine Mazlish
   – pomoc dzieciom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami
   – uwalnianie dzieci od grania ról nadanych przez rodziców (np. niezdary, bałaganiarza)
   – zachęcenie dzieci do współpracy zespołowej
   – uczenie dzieci samodzielności
   – stosowanie pochwał
   – konsekwencja w stosunku do dziecka

Metody W. Limont – twórcze rozwiązywanie problemów za pomocą ekspresji  plastycznej kierowanej np. tekstem, lub muzyką

Metody muzyczno – ruchowe K. Orfa – rozwijanie muzykalności dzieci, integracja muzyki, słowa i ruchu (gra na instrumentach, improwizacje: wokalna instrumentalna, wokalno-instrumentalna i ruchowa)

Kreatywne rysowanie – plastyczne fantazje dzieci (np. wymyślanie w co mogą zamienić się różne litery, kształty – tworzenie dowolnego przedmiotu z koła, kreski) 

Dodatkowe atuty naszego przedszkola

Zajęcia dodatkowe
– logopedia
– współpraca z psychologiem

Kalendarz przedszkolnych wydarzeń
1. Klub Czytających Rodziców
2. Integracyjny Teatr Plenerowy
3. Pasowanie na Przedszkolaka
4. Rodzinne konkursy plastyczne, fotograficzne, itp.
5. Dzień Pluszowego Misia
6. Międzyprzedszkolne Olimpiady Sportowe
7. Międzyprzedszkolne konkursy plastyczne, literackie
8. Międzyprzedszkolne przeglądy twórczości artystycznej
9. Międzyprzedszkolne quizy wiedzy
10. Uroczystości obchodów pamięci wybitnych Polaków
11. Andrzejki
12. Mikołajki
13. Jasełkowo – opłatkowe spotkania z rodzicami
14. Dzień Dziadków
15. Bal Karnawałowy
16. Kolorowy Tydzień Uśmiechu
17. Rodzinne akcje: np. „ Uwolnij książeczkę”, ,,Nakarm kociaka’’, ,,I ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’, ,,Góra Grosza’’
18. Dzień Rodziny
19. Festyn Rodzinny

Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Współpraca  z Radą Osiedla ,,Leśne’’, z Policja, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Państwową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej, uczelniami wyższymi, muzeami, bibliotekami, szkołami, placówkami przedszkolnymi oraz instytucjami działającymi w zakresie profilaktyki i wszechstronnego rozwoju dziecka /udział w programach i akcjach/
2. Bezpośrednie kontakty ze szkołami podstawowymi – wprowadzanie dzieci w środowisko ucznia
3. Wycieczki autokarowe
4. Koncerty muzyczne
5. Teatrzyki z udziałem profesjonalnych aktorów
6. Spotkania z ciekawymi ludźmi
7. Spotkania z seniorami i ludźmi niepełnosprawnymi / Dom Dziennego Pobytu ,,Senior’’, Warsztaty Terapii Zajęciowej/
8. Aktywne zaangażowanie rodziców we wszelkie przedsięwzięcia przedszkola,

Promowanie przedszkola
1. Przedszkolna strona internetowa – opisane i zobrazowane przykłady dobrej praktyki pedagogicznej
2. Wydawanie przedszkolnego kwartalnika  ,,Leśne Echo’’- przykłady dobrej praktyki pedagogicznej oraz porady rodziców wzięte z życia
3. Prezentowanie osiągnięć dzieci i przedszkola na stronie internetowej – liczne osiągnięcia dzieci w lokalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych, fotograficznych, przeglądach teatralnych i muzycznych
4. Prezentowanie dyplomów, podziękowań i nagród za udział placówki w lokalnych oraz ogólnopolskich akcjach m. in. zdrowotnych, profilaktyki bezpieczeństwa, ekologicznych, charytatywnych
5. Prezentacja działań w lokalnych mediach
6. Notatki w prasie lokalnej
7. „Drzwi Otwarte” – umożliwienie przyszłym przedszkolakom poznania środowiska przedszkolnego
8. Organizacja uroczystości i imprez z udziałem rodziców i zaproszonych gości.

Absolwent naszego przedszkola:

● Chętnie nawiązuje relacje i w komunikatywny sposób wyraża swoje potrzeby oraz odczucia.
● Potrafi współistnieć i współdziałać w grupie rówieśniczej i społecznej.
● Zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowania własnego i innych osób.
● Dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd i z chęcią uczestniczy we wszystkich formach aktywności ruchowej.
● Ochoczo podejmuje działania na rzecz innych.
● Dostrzega  piękno przyrody, zna zagrożenia środowiska naturalnego, podejmuje działania proekologiczne.
● Jest ciekawy świata.
● Podejmuje różne samodzielne zadania i swobodnie wyraża własną  inwencję, fantazję czy twórczość.
● Osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności.


Ramowy rozkład dnia:

06.00-08.00
● Zabawy swobodne wg zainteresowań, indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne, gry stolikowe
● Indywidualna praca z dzieckiem m.in.: rozwijająca percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę oraz określone zdolności
● Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: integrujące grupę, ze śpiewem, przy muzyce, badawcze, obserwacje przyrodnicze

08.00-08.30
● Prace porządkowe
● Ćwiczenia poranne / zabawy ruchowe
● Czynności higieniczne i samoobsługowe

08.30-09.00 Śniadanie

09.00-10.00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozwijające umiejętności społeczne, językowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, ruchowe, plastyczne, techniczne i teatralne. Realizacja programów własnych nauczycieli

10.00-11.40
●  J. angielski  ● Zabawy swobodne wg zainteresowań, indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne
● Pobyt na świeżym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki
● Czynności higieniczne i samoobsługowe

11.40-12.00 Obiad

12.00-14.00
● J. angielski
● Bajkoterapia,  relaks przy muzyce, zabawy twórcze i tematyczne
● Pobyt na świeżym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze
● Zabawy swobodne wg zainteresowań indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne
● Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-16.30
● Zabawy według dziecięcych zainteresowań, rozwijające m. in. umiejętności społeczne, indywidualne  zdolności
● Zabawy utrwalające wiadomości i umiejętności prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: wychowawczo-dydaktyczne, badawcze
● Pobyt na świeżym powietrzu
● Zajęcia dodatkowe