Regulamin

Regulamin Przedszkola Publicznego Nr 16 w Bydgoszczy


Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

– Umożliwia wszechstronne wychowanie dzieci przez świadome kierowanie ich rozwojem;
– Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków   panujących w placówce i do wieku wychowanków;
– Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;
– Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej;
– Udziela dzieciom pomocy pedagogicznej i psychologicznej;
– Umożliwia rozwijanie dziecięcych zainteresowań plastycznych, technicznych, przyrodniczych, muzycznych i aktywności   twórczej.

Obowiązki rodziców

– Współdziałanie w relacjach  dom – przedszkole  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań wychowawczych;
– Interesowanie się treścią pracy przedszkola poprzez:  
• branie udziału w ogólnych i grupowych zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach, imprezach  okolicznościowych,
     • zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów umieszczonych w kąciku dla rodziców,
     • włączanie się do realizacji przedszkolnego programu dydaktyczno-wychowawczego,
     • pomaganie w ulepszaniu warunków pracy przedszkola;
– Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrektora przedszkola:
     • punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola do godz. 8.20 i odbieranie do godziny 16.30 przez osoby dorosłe,
     • przyprowadzanie  dzieci  czystych  i  zdrowych,
     • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć, wg aktualnych potrzeb przedszkola związanych z realizacją programu nauczania i wychowania,
     • dokonywanie  opłat  zgodnie z zawartą „Umową o korzystanie z usług przedszkola”.

Uprawnienia rodziców

Rodzice mają prawo do:
– Znajomości zadań wynikających z rocznego planu przedszkola i planów miesięcznych w oddziale;
– Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co ułatwi sprawne funkcjonowanie placówki i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest priorytetem w naszej pracy.