Zapisy

Nabór do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz
na rok szkolny 2021/2022

Zapisy do przedszkola potrwają od 8 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

Wzorem lat ubiegłych rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych odbędzie się z wykorzystaniem
elektronicznego systemu naboru.
System dostępny będzie od 4 marca 2021 r. od godz. 12.00 pod adresem: www.bydgoszcz.przedszkola.vnabor.pl

Rejestracja kandydatów do przedszkola rozpocznie się w systemie:

od 8 marca 2021 r. od godz. 8.00, a skończy 26 marca 2021 r. o godz. 24.00

Wydrukowany, po wypełnieniu w systemie wniosek o przyjęciu kandydata, podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych wraz z załączoną dokumentacją opisaną poniżej w tabeli kryteriów naboru, należy dostarczyć do przedszkola od godziny 8.00 do godz. 15.00

Szczegóły rekrutacji opisane są na:
http://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20212022/

KRYTERIA NABORU

1) Kryteria ustawowe określone w art. 131, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
– wielodzietność rodziny kandydata*, 
– niepełnosprawność kandydata, 
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
– objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria te mają jednakową wartość

2) Kryteria samorządowe określone przez organ prowadzący, Uchwała Nr XLI/854/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017 r.

L.p.KryteriaLiczba
punktów
Dokumenty potwierdzające spełnianie
kryterium
1.Dziecko 6-letnie ubiegające się
o przyjęcie do przedszkola
50 W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym – stosowne opinie poradni  psychologiczno-pedagogicznej
2.Dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo lub studiują w trybie stacjonarnym 30 Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; zaświadczenie uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym
3.Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru, którego rodzeństwo ukończyło edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru10Dotyczy to rodzeństwa, które już uczęszcza do Przedszkola nr 16
4.Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) albo rodzic (opiekun prawny) mieszkają/a w Bydgoszczy i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w  Bydgoszczy 5 Oświadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Bydgoszczy NR XLI/854/17
5. Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej 2 Zaświadczenie wydane przez OPS
6.Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 2 Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia, lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy  społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta

*Wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).