Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Przedszkole nr 16 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.  

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 3. Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
 4. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Przedszkole nr 16u
ul. Bukowa 3
85-625 Bydgoszcz
tel. 52 372 15 51
e-mail: p16@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Elżbieta Sergot, p16@edu.bydgoszcz.pl Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 52 372 15 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek przedszkola jest 2 kondygnacyjny.
 2. Wchodząc do budynku należy pokonać 3 stopnie oraz główne drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Wejście bez podjazdu i windy.
 4. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 5. Parter dostępny. Brak możliwości dotarcia na piętro ze względu na schody.
 6. Brak miejsc parkingowych. Parkowanie jedynie przy osiedlowych  ulicach.
 7. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 9. Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym w strefie rodzica/ interesanta.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. Ubikacja niedostosowana dla niepełnosprawnych na wózku.
Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.