Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 16
w Bydgoszczy

Dziecko chce by膰 dobre
Je艣li nie umie – naucz
Je艣li nie wie – wyt艂umacz
Je艣li nie mo偶e – pom贸偶

Janusz Korczak


Wizja przedszkola

Nasze przedszkole to miejsce, w kt贸rym ka偶dy czuje si臋 wa偶ny i bezpieczny. Za艂o偶one cele osi膮gamy poprzez tw贸rcze dzia艂anie przy wzajemnej akceptacji. Wyr贸偶nia nas otwarto艣膰 na potrzeby dziecka i jego rodzic贸w.

Realizujemy programy innowacyjne stosuj膮c niekonwencjonalne formy kontakt贸w w relacjach dziecko – dom – przedszkole, co sprawia, 偶e rodzice s膮 naszymi najlepszymi sojusznikami w tworzeniu 艣rodowiska przyjaznego dziecku.

Wn臋trza przedszkola s膮 estetyczne, barwne, funkcjonalne. Plac zabaw zapewnia bezpiecze艅stwo i聽zach臋ca do wysi艂ku ruchowego. Baza, jak膮 dysponuje przedszkole, pozwala urzeczywistni膰 za艂o偶one zadania rozwijania potencja艂u tw贸rczego dziecka, jego aktywno艣ci oraz otwarto艣ci w艣r贸d doros艂ych i聽r贸wie艣nik贸w.

Stosujemy nowoczesne metody pracy z dzieckiem, mi臋dzy innymi:
Wsp贸艂pracujemy z instytucjami 艣rodowiska lokalnego.
Bierzemy udzia艂 w wielu przedsi臋wzi臋ciach, promujemy w艂asne osi膮gni臋cia.

Misja przedszkola

  • Zapewniamy naszym dzieciom r贸wne szanse
  • Otaczamy je fachow膮 opiek膮, sympati膮 i 偶yczliwo艣ci膮
  • Traktujemy indywidualnie i podmiotowo
  • Tworzymy warunki sprzyjaj膮ce spontanicznej i inspirowanej aktywno艣ci tw贸rczej
  • Stwarzamy okazje do poznawania otoczenia spo艂eczno-kulturowego i przyrodniczego, rozwijania kreatywnego my艣lenia i samodzielno艣ci w dzia艂aniu
  • Wzbogacamy umiej臋tno艣ci i wiedz臋 poprzez realizacj臋 tre艣ci prozdrowotnych i dzia艂a艅 z zakresu ekologii
  • Promujemy dzieci臋ce umiej臋tno艣ci i talenty w szerszym 艣rodowisku
  • Sprawiamy, 偶e dzieci czuj膮 si臋 akceptowane i kochane takimi jakie s膮.

Cele i zadania przedszkola

1. Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci.
2. Zapewnianie dzieciom mo偶liwo艣ci wsp贸lnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka – ujednolicanie oddzia艂ywa艅 wychowawczych w relacji dom – przedszkole.
5. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie艅 oraz kszta艂towanie czynno艣ci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
6. Budowanie systemu warto艣ci, w tym wychowywanie dzieci tak, 偶eby lepiej orientowa艂y si臋 w tym, co jest dobre, a co z艂e.
7. Kszta艂towanie u dzieci odporno艣ci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym tak偶e do 艂agodnego znoszenia stres贸w i pora偶ek.
8. Rozwijanie umiej臋tno艣ci spo艂ecznych dzieci, kt贸re s膮 niezb臋dne w poprawnych relacjach z dzie膰mi i doros艂ymi.
9. Stwarzanie warunk贸w sprzyjaj膮cych wsp贸lnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zr贸偶nicowanych mo偶liwo艣ciach fizycznych i intelektualnych.
10. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawno艣膰 fizyczn膮, zach臋canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
11. Budowanie dzieci臋cej wiedzy o 艣wiecie spo艂ecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiej臋tno艣ci prezentowania swoich przemy艣le艅 w spos贸b zrozumia艂y dla innych.
12. Wprowadzenie dzieci w 艣wiat warto艣ci estetycznych i rozwijanie umiej臋tno艣ci wypowiadania si臋 poprzez muzyk臋, ma艂e formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
13. Kszta艂towanie u dzieci umiej臋tno艣ci odbioru sztuki (rozwijanie wra偶liwo艣ci estetycznej, wyobra藕ni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej oraz umiej臋tno艣ci wyra偶ania swoich my艣li i prze偶y膰).
14. Nabywanie do艣wiadcze艅 w obcowaniu z kultur膮.
15. Kszta艂towanie u dzieci poczucia przynale偶no艣ci spo艂ecznej (do rodziny, grupy r贸wie艣niczej i wsp贸lnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
16. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawo艣ci, aktywno艣ci i samodzielno艣ci, a tak偶e kszta艂towanie tych wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci, kt贸re s膮 wa偶ne w edukacji szkolnej.

Obszar rozwoju przedszkola

1.  Przedszkole realizuje koncepcj臋 pracy ukierunkowan膮 na rozw贸j dzieci.
2.  Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci s膮 zorganizowane w spos贸b sprzyjaj膮cy uczeniu si臋.
3.  Dzieci nabywaj膮 wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci okre艣lone w podstawie programowej.
4.  Dzieci s膮 aktywne.
5.  Kszta艂towane s膮 postawy i respektowane normy spo艂eczne. 6.  Przedszkole wspomaga rozw贸j dzieci, z uwzgl臋dnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7.  Nauczyciele wsp贸艂pracuj膮 w planowaniu i realizowaniu proces贸w edukacyjnych.
8.  Promowana jest warto艣膰 wychowania przedszkolnego.
9.  Rodzice s膮 partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane s膮 zasoby przedszkola i 艣rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzgl臋dnia wnioski z analizy bada艅 zewn臋trznych i wewn臋trznych.
12. Zarz膮dzanie przedszkolem s艂u偶y jego rozwojowi.

Praca wychowawczo-dydaktyczna

1. Praca dydaktyczna, wychowawcza i opieku艅cza realizowana jest w oparciu o
鈼 Statut Przedszkola
鈼 Podstaw臋 Programow膮 Wychowania Przedszkolnego (Rozporz膮dzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r.
(Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533, z 2022 r. poz. 609 i 1717, z 2023 poz. 312)

2. Edukacja i wychowanie dzieci we wszystkich grupach wiekowych oparte s膮 na:
鈼 Programie Wychowania Przedszkolnego 鈥濪ru偶yna marze艅鈥 J. Wasilewskiej
鈼 Programie聽 Wychowania Przedszkolnego „Klucz do uczenia si臋” G. Dolya Modu艂y: Konstrukcje,
Matematyka Sensoryczna – we wszystkich grupach wiekowych.
鈼 Programie Wychowawczym

Kadra pedagogiczna Grup I-IV pracuje z wychowankami tak偶e w oparciu o wewn臋trzn膮 innowacj臋 pedagogiczn膮:
鈼 聽鈥濶iwelowanie barier adaptacyjnych i ujednolicanie oddzia艂ywa艅 wychowawczych na dzieci w wieku od
4-6 lat poprzez organizowanie niekonwencjonalnych form pracy w relacji dziecko 鈥 dom przedszkole鈥,

  • W Grupie dzieci 6-letnich nauczyciel realizuje Program innowacyjny 鈥瀂nam emocje swoje i innych鈥 oraz Projekt czytelniczy w j. angielskim 鈥濺eading is Fun鈥

Nauczyciel opracowuje miesi臋czne plany pracy uwzgl臋dniaj膮ce cykliczn膮 tematyk臋. Zaplanowane tre艣ci realizuje zgodnie z za艂o偶onymi celami w trakcie zaj臋膰 z ca艂膮 grup膮, w ma艂ych zespo艂ach lub poprzez prac臋 indywidualn膮.
W planach pracy nauczyciel uwzgl臋dnia sugestie rodzic贸w i zainteresowania dzieci.

3. Kadra pedagogiczna stosuje programy i metody wspomagaj膮ce rozw贸j dziecka:
鈥濸rzyjaciele Zippiego鈥 鈥 mi臋dzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, kt贸ry kszta艂tuje i rozwija umiej臋tno艣ci psychospo艂eczne u ma艂ych dzieci. Uczy r贸偶nych sposob贸w radzenia sobie z trudno艣ciami i wykorzystywania nabytych umiej臋tno艣ci w codziennym 偶yciu oraz doskonali relacje dzieci z innymi lud藕mi. Nie koncentruje si臋 on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudno艣ciami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich ma艂ych dzieci.

Zaj臋cia adaptacyjne 鈥 maj膮 na celu pokonanie bariery l臋ku w sytuacji poznawania 艣rodowiska przedszkolnego oraz podjecie okre艣lonych kierunk贸w聽 wsp贸艂dzia艂ania聽 rodzic贸w i nauczyciela w zakresie stymulowania zachowa艅 przystosowawczych dziecka.

Metody relaksacyjne 鈥 uwalniaj膮ce od napi臋膰聽 fizycznych i psychicznych
– masa偶yk relaksacyjny
– muzykoterapia
– wybrane 膰wiczenia Ruchu Rozwijaj膮cego Weroniki Sherborne 鈥 zabawy聽聽 ruchowe ucz膮ce 艣wiadomo艣ci w艂asnego cia艂a i otaczaj膮cej przestrzeni,聽 usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz
nawi膮zywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomoc膮 ruchu i dotyku.

Pedagogika zabawy 鈥濳lanza鈥 –聽 bogaty repertuar metod i technik oddzia艂uj膮cych na sfer臋 emocjonaln膮 dziecka, aktywizuj膮cych je do dzia艂ania, ujawniania uczu膰. Dziecko poprzez r贸偶ne聽 interakcje w grupie odkrywa samego siebie, swoj膮 warto艣ci jako cz艂owieka, swoje zalety i predyspozycje, wzmacnia swoje poczucie akceptacji i bezpiecze艅stwa. Poprzez zabaw臋聽 stwarza si臋 warunki do r贸偶nego typu dzia艂alno艣ci, w tym muzycznej, plastycznej, dramatycznej, ruchowej.

Techniki komunikowania si臋 wed艂ug Adele Faber i Elaine Mazlish
聽聽 – pomoc dzieciom w radzeniu sobie z w艂asnymi uczuciami
聽聽 – uwalnianie dzieci od grania r贸l nadanych przez rodzic贸w (np. niezdary, ba艂aganiarza)
聽聽 – zach臋cenie dzieci do wsp贸艂pracy zespo艂owej
聽聽 – uczenie dzieci samodzielno艣ci
聽聽 – stosowanie pochwa艂
聽聽 – konsekwencja w stosunku do dziecka

Metody W. Limont – tw贸rcze rozwi膮zywanie problem贸w za pomoc膮 ekspresji聽 plastycznej kierowanej np. tekstem, lub muzyk膮

Metody muzyczno – ruchowe K. Orfa – rozwijanie muzykalno艣ci dzieci, integracja muzyki, s艂owa i ruchu (gra na instrumentach, improwizacje: wokalna instrumentalna, wokalno-instrumentalna i ruchowa)

Kreatywne rysowanie – plastyczne fantazje dzieci (np. wymy艣lanie w co mog膮 zamieni膰 si臋 r贸偶ne litery, kszta艂ty – tworzenie dowolnego przedmiotu z ko艂a, kreski)聽

Dodatkowe atuty naszego przedszkola

Zaj臋cia dodatkowe
– logopedia
– wsp贸艂praca z psychologiem

Kalendarz przedszkolnych wydarze艅
1. Klub Czytaj膮cych Rodzic贸w
2. Integracyjny Teatr Plenerowy
3. Pasowanie na Przedszkolaka
4. Rodzinne konkursy plastyczne, fotograficzne, itp.
5. Dzie艅 Pluszowego Misia
6. Mi臋dzyprzedszkolne Olimpiady Sportowe
7. Mi臋dzyprzedszkolne konkursy plastyczne, literackie
8. Mi臋dzyprzedszkolne przegl膮dy tw贸rczo艣ci artystycznej
9. Mi臋dzyprzedszkolne quizy wiedzy
10. Uroczysto艣ci obchod贸w pami臋ci wybitnych Polak贸w
11. Andrzejki
12. Miko艂ajki
13. Jase艂kowo – op艂atkowe spotkania z rodzicami
14. Dzie艅 Dziadk贸w
15. Bal Karnawa艂owy
16. Kolorowy Tydzie艅 U艣miechu
17. Rodzinne akcje: np. 鈥 Uwolnij ksi膮偶eczk臋鈥, ,,Nakarm kociaka鈥欌, ,,I ty mo偶esz zosta膰 艢wi臋tym Miko艂ajem鈥欌, ,,G贸ra Grosza鈥欌
18. Dzie艅 Rodziny
19. Festyn Rodzinny

Szeroka wsp贸艂praca ze 艣rodowiskiem lokalnym
1. Wsp贸艂praca  z Rad膮 Osiedla ,,Le艣ne鈥欌, z Policja, Stra偶膮 Miejsk膮, Poradni膮 Psychologiczno-Pedagogiczn膮, Pa艅stwow膮 Stacj膮 Sanitarno – Epidemiologiczn膮, Polskim Towarzystwem O艣wiaty Zdrowotnej, uczelniami wy偶szymi, muzeami, bibliotekami, szko艂ami, plac贸wkami przedszkolnymi oraz instytucjami dzia艂aj膮cymi w zakresie profilaktyki i wszechstronnego rozwoju dziecka /udzia艂 w programach i akcjach/
2. Bezpo艣rednie kontakty ze szko艂ami podstawowymi – wprowadzanie dzieci w 艣rodowisko ucznia
3. Wycieczki autokarowe
4. Koncerty muzyczne
5. Teatrzyki z udzia艂em profesjonalnych aktor贸w
6. Spotkania z ciekawymi lud藕mi
7. Spotkania z seniorami i lud藕mi niepe艂nosprawnymi / Dom Dziennego Pobytu ,,Senior鈥欌, Warsztaty Terapii Zaj臋ciowej/
8. Aktywne zaanga偶owanie rodzic贸w we wszelkie przedsi臋wzi臋cia przedszkola,

Promowanie przedszkola
1. Przedszkolna strona internetowa – opisane i zobrazowane przyk艂ady dobrej praktyki pedagogicznej
2. Wydawanie przedszkolnego kwartalnika  ,,Le艣ne Echo鈥欌- przyk艂ady dobrej praktyki pedagogicznej oraz porady rodzic贸w wzi臋te z 偶ycia
3. Prezentowanie osi膮gni臋膰 dzieci i przedszkola na stronie internetowej – liczne osi膮gni臋cia dzieci w lokalnych i og贸lnopolskich konkursach plastycznych, fotograficznych, przegl膮dach teatralnych i muzycznych
4. Prezentowanie dyplom贸w, podzi臋kowa艅 i nagr贸d za udzia艂 plac贸wki w lokalnych oraz og贸lnopolskich akcjach m. in. zdrowotnych, profilaktyki bezpiecze艅stwa, ekologicznych, charytatywnych
5. Prezentacja dzia艂a艅 w lokalnych mediach
6. Notatki w prasie lokalnej
7. 鈥濪rzwi Otwarte鈥 鈥 umo偶liwienie przysz艂ym przedszkolakom poznania 艣rodowiska przedszkolnego
8. Organizacja uroczysto艣ci i imprez z udzia艂em rodzic贸w i zaproszonych go艣ci.

Absolwent naszego przedszkola:

鈼 Ch臋tnie nawi膮zuje relacje i w komunikatywny spos贸b wyra偶a swoje potrzeby oraz odczucia.
鈼 Potrafi wsp贸艂istnie膰 i wsp贸艂dzia艂a膰 w grupie r贸wie艣niczej i spo艂ecznej.
鈼 Zdaje sobie spraw臋 z konsekwencji zachowania w艂asnego i innych os贸b.
鈼 Dba o swe zdrowie, higien臋 osobist膮, wygl膮d i z ch臋ci膮 uczestniczy we wszystkich formach aktywno艣ci ruchowej.
鈼 Ochoczo podejmuje dzia艂ania na rzecz innych.
鈼 Dostrzega  pi臋kno przyrody, zna zagro偶enia 艣rodowiska naturalnego, podejmuje dzia艂ania proekologiczne.
鈼 Jest ciekawy 艣wiata.
鈼 Podejmuje r贸偶ne samodzielne zadania i swobodnie wyra偶a w艂asn膮  inwencj臋, fantazj臋 czy tw贸rczo艣膰.
鈼 Osi膮gn膮艂 optymalny dla swego potencja艂u rozwojowego poziom wiedzy, umiej臋tno艣ci i sprawno艣ci.


Ramowy rozk艂ad dnia:

06.00-08.00
鈼 Zabawy swobodne wg zainteresowa艅, indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne, gry stolikowe
鈼 Indywidualna praca z dzieckiem m.in.: rozwijaj膮ca percepcj臋 s艂uchow膮, wzrokow膮, grafomotoryk臋 oraz okre艣lone zdolno艣ci
鈼 Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: integruj膮ce grup臋, ze 艣piewem, przy muzyce, badawcze, obserwacje przyrodnicze

08.00-08.30
鈼 Prace porz膮dkowe
鈼 膯wiczenia poranne / zabawy ruchowe
鈼 Czynno艣ci higieniczne i samoobs艂ugowe

08.30-09.00 艢niadanie

09.00-10.00 鈼 J. angielski (艣roda, pi膮tek) 鈼 Zaj臋cia dydaktyczno-wychowawcze rozwijaj膮ce umiej臋tno艣ci spo艂eczne, j臋zykowe, matematyczne, przyrodnicze, muzyczne, ruchowe, plastyczne, techniczne i teatralne. Realizacja program贸w w艂asnych nauczycieli

10.00-11.40
鈼 聽J. angielski聽(艣roda, czwartek)
鈼 Zabawy swobodne wg zainteresowa艅, indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne
鈼 Pobyt na 艣wie偶ym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe, zaj臋cia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki
鈼 Czynno艣ci higieniczne i samoobs艂ugowe

11.40-12.00 Obiad

12.00-14.00
鈼 Bajkoterapia,聽 relaks przy muzyce, zabawy tw贸rcze i tematyczne
鈼 Pobyt na 艣wie偶ym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe, zaj臋cia sportowe, obserwacje przyrodnicze
鈼 Zabawy swobodne wg zainteresowa艅 indywidualne i w zespole: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, ruchowe, plastyczne
鈼 Czynno艣ci porz膮dkowe, zabiegi higieniczne

14.00-14.20 Podwieczorek

14.20-16.30
鈼 Zabawy wed艂ug dzieci臋cych zainteresowa艅, rozwijaj膮ce m. in. umiej臋tno艣ci spo艂eczne, indywidualne聽 zdolno艣ci
鈼 Zabawy utrwalaj膮ce wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: wychowawczo-dydaktyczne, badawcze
鈼 Pobyt na 艣wie偶ym powietrzu